بیمارستان تات

مجموعه خیریه بیمارستان تات
بزرگترین بیمارستان فوق تخصصی سرطان خاورمیانه
در 20 طبقه با ۸۰۰ تخت بیمارستانی